คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ข้อปฎิบัติของนักศึกษาระหว่างฝึกงาน
1. แต่งเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงให้เรียบร้อยทุกครั้ง
2. ลงเวลามาทำงาน เวลากลับและลงลายมือชื่อในใบลงเวลาฝึกงานทุกวัน
3. ในกรณีที่จำเป็นไปปฎิบัติงานไม่ได้ ให้ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาและเก็บใบลาที่ผู้บังคับบัญชาอนุญาตแล้วนำมาแสดงต่ออาจารย์นิเทศอีกครั้งหนึ่ง
4. ต้องเชื่อผู้บังคับบัญชาและปฎิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานฝึกงานนั้นโดยเคร่งครัด
5. ห้ามมิให้เปิดเผยความลับของสถานที่ที่นักศึกษาไปฝึกงาน
6. ให้บันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปฎิบัติงานในแต่ละวันลงในเอกสารฝึกงาน และมอบให้ผู้ควบคุมการฝึกงานตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะและลงลายมือชื่อกำกับทุกสัปดาห์
7. เสนอเอกสารการฝึกงานให้อาจารย์นิเทศก์ตรวจทุกครั้ง ที่อาจารย์นิเทศก์ไปนิเทศก์
โรงพยาบาลราชบุรี
1.หน่วยงานโรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลราชบุรี ฝ่ายเวทนิทัศนโสตทัศนูปกรณ์
2.ปรัชญาวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ เป็นเครือข่ายขริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อประชาชน
(ประชาชนมีส่วนร่วมคิด,ทำ,สนับสนุน)
3.อำนาจหน้าที่ หน่วยงานโรงพยาบาลราชบุรี.มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
.........พันธกิจ.......
1. พัฒนาเครือข่ายสุขภาพทุกระดับแบบองค์รวม อย่างมีคุณภาพเพื่อประชาชนในเขตอำเภอเมืองราชบุรี
2. พัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลราชบุรี ให้สามารถบริการสุขภาพระดับตติยภูมิชั้นสูง ได้อย่างมีคุณภาพเพื่อประชาชนในเขตสาธารณสุขที่ 6 และ 7
3. ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
4.จำนวนบุคลากรบุคลากรในหน่วยงาน โรงพยาบาลราชบุรี ประกอบไปด้วยแพทย์ 129 คนทันตแพทย์ 9 คนเภสัชกร 28 คนพยาบาลทุกระดับ 623 คนนักรังสีการแพทย์ 2 คนนักกายภาพบำบัด 7 คนนักเทคนิคการแพทย์ 13 คนนักสังคมสงเคราะห์ 5 คนบุคลากรอื่นๆ 122 คน
5.ยุทธศาสตร์
1. บริการทรัพยากรของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ
2. เพิ่มความพึงพอใจของผู้รับการบริการ
3. พัฒนาบริการเพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบมีสุขภาพดี
4. เพิ่มคุณภาพของระบบงานมุ่งสู่มาตรฐานการบริการสุขภาพ
5. พัฒนาศักยภาพให้เหมาะสมกับงานและสามารถสร้างนวัตกรรม
6.ค่านิยมสามัคคี พัฒนา เมตตา เพื่อประชาชน
.......ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี.......
นพ. ธนินทร์ พันธุเตชะ
คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

อ๊อฟ

พื้นหลัง

Backgrounds From dollielove.com
Cute Backgrounds

song